• Logg Inn
  • Registrer

Vilkår og betingelser – Viktig juridisk informasjon

Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside (domenet www.loopfront.com, heretter ”Nettsiden” og app.loopfront.com, heretter «Plattformen»).
Betingelsene gjelder både som gjest og registrert bruker. Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden/Plattformen, bekrefter du at du godtar å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden/Plattformen.

Informasjon om oss:

Nettsiden drives av Loopfront AS, et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 921 471 564 og med registrert forretningsadresse i StartupLab Oslo, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, og Styrmannsgata 6, 7042 Trondheim.

Generelle vilkår

Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden/Plattformen. Tjenestene som tilbys på Nettsiden/Plattformen leveres av Loopfront AS, heretter: ”Selskapet”.

Tilgang til Nettsiden/Plattformen gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene, uten varsel til deg (uavhengig av årsak, og til enhver tid). Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden/Plattform på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

Vi vil fra tid til annen kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettsiden/Plattformen for brukere.

Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden/Plattformen er aktuell, korrekt og oppdatert på tidspunktet for publiseringen. Men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden/Plattformen, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet.

Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring. Ved å benytte Nettsiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernerklæring nøye.

Retningslinjer for immaterielle rettigheter

Selskapet er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden og Plattformen, herunder materiale som er publisert på disse. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning, samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

Du må ikke krenke immaterielle rettigheter knyttet til produksjon, design, merking eller pakking av produktene som markedsføres på Nettsiden/Plattformen. Du må heller ikke lage endringer i slike produkter som leveres av Selskapet (med mindre en forutgående skriftlig godkjennelse eller lisens fra oss eller våre lisensgivere, foreligger).

Bruk av Nettsiden utgjør ingen lisens til bruk av registrerte eller uregistrerte Varemerker eid av, eller lisensiert til Selskapet. Dette omfatter men er ikke begrenset til ordene, logoene og illustrasjonene ”Loopfront” og ethvert annet merke markedsført på Nettsiden/Plattformen.

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden og Plattformen til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden/Plattformen, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Loopfront AS.

Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden/Plattformen, uten foregående skriftlig samtykke fra Loopfront AS.

Regler for bruk av innhold

Du skal ikke benytte innhold fra Nettsiden eller Plattformen til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Loopfront AS. Du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden/Plattformen.

Virus, hacking, og andre overtredelser

Du må ikke misbruke Nettsiden eller Plattformen ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden/Plattformen. Ei heller til serveren hvor Nettsiden/Plattformen er lagret, eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden/Plattformen. Du må ikke utsette Nettsiden eller Plattformen for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

Ved brudd på klausul om «Virus, hacking og andre overtredelser», begår du en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

Loopfront AS er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av Nettsiden eller Plattformen. Dette inkluderer nedlasting av materiale fra Nettsiden/Plattformen eller andre nettsider linket til den.

Linker til Nettsiden og Plattformen

Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor i klausul «Retningslinjer for immaterielle rettigheter».

Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvis en slik ikke eksisterer.
Du har ikke lov til å foreta linking der din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter - Eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.
Det må ikke foretas ”framing” av Nettsiden/Plattformen til andre nettsider.
Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden/Plattformen enn til hjemmesiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg (uavhengig av grunn og til enhver tid).

Linker fra Nettsiden og Plattformen

Dersom Nettsiden/Plattformen har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

Endringer på Nettsiden og Plattformen

Loopfront AS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden og Plattformen samt endringer av retningslinjer og disse Brukervilkårene (uavhengig av årsak og til enhver tid).

Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden og Plattformen. Du bør fra tid til annen lese gjennom Brukervilkår for Nettsiden/Plattformen for å gjøre deg kjent med gjeldende regler.

Skadesløsholdelse

Du godtar å holde Selskapet skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Nettsiden/Plattformen i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul om «Retningslinjer for immaterielle rettigheter»). Dette omfatter også ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden/Plattformen, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden/Plattformen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden/Plattformen, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Selskapet er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden eller Plattformen (herunder bruk av informasjon derfra).

Nettsiden er ment for bruk i Europa. Selskapet innestår ikke for at produkter referert til på Nettsiden/Plattformen er egnet til bruk, eller tilgjengelig, utenfor landet de befinner seg i. De som benytter siden utenfor Europa er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

Ved bruk av Nettsiden/Plattformen, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene.

Selskapet begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av Selskapet, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for Selskapet, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

Selskapet vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden og Plattformen er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at Selskapet ikke kan garantere at Nettsiden og/eller Plattformen er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

Avkall

Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

Generelt

Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

Nettsiden tilbys ”som den er”. Selskapet gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Selskapet garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden/Plattformen eller informasjon eller innhold på denne (dette inkluderer at Nettsiden/Plattformen er fri for feil og virus).

Jurisdiksjon og lovvalg

Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk av Nettsiden/Plattformen er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden eller Plattformen, vennligst ta kontakt på e-post support@loopfront.com eller: Loopfront, StartupLab Oslo, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge.

 

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Kom i gang Kontakt oss
Go to top of page