Logg inn

CTO Loopfront

 Sted: Trondheim Frist: 03.09.2021 (for English, see below)
 

Sentral lederrolle i et teknologiselskap som brenner for å redusere klimaproblemene.

 

CTO leder utviklingsavdelingen på 6 medarbeidere, er bindeledd til produkt, marked og økonomi, og er med på å utforme selskapets strategi og mål. CTO vil være en viktig del av selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO.

 

Oppgaver:

 • Utvikle et sterkt leveranse- og kompetansemiljø gjennom rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsledelse og kulturbygging
 • Bistå til at Loopfront får flere fornøyde kunder ved å sørge for at løsningene leveres raskt og forutsigbart med høy kvalitet, skalerbarhet og stabilitet
 • Sikre Loopfronts fremtidige konkurranseevne gjennom å kommunisere godt med kundene, være godt orientert om utviklingen, kjøre interne innovasjonsprosjekt og velge rett teknologi for å løse kundenes behov

 

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å motivere medarbeidere og skape samhandling på tvers av team og avdelinger
 • Interessert og oppdatert på nye teknologier og å koble dette med forretningsstrategi og forretningsmessige behov
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Strategisk forståelse og analytisk

 

Vi ser gjerne at du har:

 • Erfaring fra å lede og levere systemutviklingsprosjekter, helst fra større utviklingsmiljø/systemleverandør
 • Kommersiell forståelse, inkludert kostnads- og inntektsdrivere, i SaaS-selskaper
 • Erfaring med personalansvar og teamledelse
 • Erfaring fra smidige utviklingsprosesser (Scrum, Kanban) og ulike (sky)teknologiplattformer, programmeringsspråk og databaser
 • Erfaring med kontinuerlig leveranse og DevOps
 • Utdannelse på universitetsnivå innen systemutvikling/IT

Du vil få konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter.


Om virksomheten

Loopfront utvikler teknologi som reduserer klimaproblemene, gjennom å hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til å redusere forbruk og avfall. Loopfronts digitale plattform for sirkulær økonomi hjelper kundene å gjenbruke inventar, møbler og byggevarer i stedet for å kjøpe nytt. Loopfront benytter smidige utviklingsprosesser og moderne teknologi. Plattformen er utviklet med en skalerbar arkitektur (React, GraphQL, Aurora, .Net), og kjøres i skyen (AWS). Selskapet har cirka 15 ansatte og er eid av et ungt gründerteam og erfarne teknologi investorer. Loopfront har kontorer i Oslo, Trondheim og er i ferd å etablere et kontor i Stockholm.

 

English: 

 
Place: Trondheim, Deadline: 03.09.2021
 

A key management position within a technology company eager to solve environmental problems.

 

CTO will lead the IT department with 6 employees, is the connection to product development, marketing and economy as well together creating the company’s strategy and goals. CTO is an important part of the company’s leadership and reports to the CEO.

 

Duties:

 • Develop a knowledgeable environment, strong on delivery through recruitment, professional development, performance management and culture building.
 • Contribute to Loopfront gaining many satisfied customers by ensuring solutions are delivered quickly, in a repeatable and predictable way consistent of high quality and scalability.
 • Secure Loopfront’s future competitiveness in close dialog with customers, being orientated on IT-development, driving internal innovation, and choosing the right technologies to solve customer demands.

 

Desired traits:

 • Ability to motivate colleagues and create cooperative action across teams and departments.
 • Interested and updated on new technologies and make connections to Loopfront’s business strategy and business demands.
 • Strong ability to follow through on tasks.
 • Strategical understanding and analytical

 

We would like to see:

 • Experience with both leading and delivery of system development projects, preferably from larger development environments / system suppliers
 • Commercial understanding, including cost and income drivers, with SaaS business models.
 • Experienced personnel manager and team management
 • Experience fra smooth development processes (Scrum, Kanban) and different cloud technology platforms, programming languages and databases
 • Experience with continuous delivery and DevOps
 • Relevant education at university level within system development / IT

You will receive competitive conditions and an opportunity for professional development.

 

For further information about the position, contact Visindi by Patrick Gjønnes, phone +47 410 42 063 or Rune Hope, phone +47 450 75 000. Alternatively, you can contact CEO Michael Curtis on phone +57 456 83 625.


 

About the business

Loopfront develops technology that helps reduce the climate challenges, by helping companies and public enterprises to minimize consumption and waste. Loopfront's digital circular economy platform helps customers reuse inventory, furniture and building materials instead of purchasing brand new products. Loopfront uses flexible development processes and modern technology. The platform is developed with a scalable architecture (React, GraphQL, Aurora, .Net), and runs in the cloud (AWS). The company has about 15 employees and is owned by a young entrepreneurial team and experienced technology investors. Loopfront has offices in Oslo, Trondheim and is in the process of establishing an office in Stockholm.