Logg inn

CCO Loopfront

 Sted: Oslo Frist: 03.09.2021 (for English, see below)

 

Sentral lederrolle i et teknologiselskap som brenner for å redusere klimaproblemene.

 

CCO vil ha det øverste ansvaret for salg og markedsføring internasjonalt. Loopfront er først ute med slike løsninger i Norge, og sikter mot å være den internasjonalt ledende digitale SaaS plattformen for sirkulær økonomi for bedrifter og offentlige virksomheter.

Stillingen rapporterer til CEO og vil ha en nøkkelrolle for å sikre at selskapet når sine ambisjoner. CCO er en viktig premissleverandør til produktutvikling, og er sentral i utformingen av strategi og mål for Loopfront.

 

Oppgaver:

 • Utvikle og motivere et internasjonalt velfungerende salgs- og markedsføringsteam gjennom rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsledelse og kulturbygging
 • Sørge for at Loopfronts inntekter øker gjennom gode salgsprosesser og målrettet og kostnadseffektiv markedsføring
 • Bidra selv i å gjennomføre og lukke salgsprosesser, og bygge en salgsportefølje i tråd med selskapets vekstambisjoner
 • Sikre Loopfronts fremtidige konkurranseevne gjennom tett kundedialog og markedsanalyser slik at produkter og tjenester kontinuerlig tilpasses kunde- og markedsbehov

Ønskede egenskaper:

 • God strategisk og kommersiell forståelse
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere teamet og skape samhandling på tvers av landegrenser
 • God forståelse for digital markedsføring, inkludert SEO, SEM og SoMe
 • Interessert og oppdatert på nye teknologier og å koble dette med forretningsstrategi og forretningsmessige behov

 

Vi ser gjerne at du har:

 • Gode resultater fra internasjonalt salg av digitale tjenester.
 • Erfaring fra å lede salgsprosesser og forhandlinger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med personalansvar og teamledelse
 • Relevant utdannelse på universitetsnivå

Du vil få konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter.

 

Om virksomheten

Loopfront utvikler teknologi som reduserer klimaproblemene, gjennom å hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til å redusere forbruk og avfall. Loopfronts digitale plattform for sirkulær økonomi hjelper kundene å gjenbruke inventar, møbler og byggevarer i stedet for å kjøpe nytt. Loopfront benytter smidige utviklingsprosesser og moderne teknologi. Plattformen er utviklet med en skalerbar arkitektur (React, GraphQL, Aurora, .Net), og kjøres i skyen (AWS). Selskapet har cirka 15 ansatte og er eid av et ungt gründerteam og erfarne teknologi investorer. Loopfront har kontorer i Oslo, Trondheim og er i ferd å etablere et kontor i Stockholm.

 

English: 

 
Place: Oslo, Deadline: 03.09.2021
 

A key management position within a technology company eager to solve environmental problems

 

CCO will have the highest responsibility for international sales and marketing. Loopfront is a first mover with such solutions in Norway and aims to be the global leading B2B digital SaaS platform for circular economy within companies and public organizations.

This position reports to CEO and is a key position to realize the companies’ ambitions. CCO is the foundation for action in product development and is key to underpinning the development of strategy and goals for Loopfront.

 

Duties:

 • Develop and motivate a well-functioning international sales and marketing team through recruitment, professional development, performance management and spearhead development of a sales culture
 • Ensure Loopfront’s increases through good sales processes and targeted and cost effective marketing
 • Contribute to conducting and closing of sales processes and build a sales portfolio in line with Loopfront’s growth ambitions
 • Secure Loopfront’s future competitiveness in close dialog with customers and by performing market analysis’s so products and services continuously adjust to customer and marked demands.

 

Desired traits:

 • Strategically and commercially adept
 • Strong ability to follow through on tasks.
 • Can motivate sales teams and create collective action over international boundaries.
 • Interested and updated on new technologies and make connections to Loopfront’s business strategy and business demands.

 

We would like to see:

 • Good results, from international sales and from digital services
 • Previous experience with leading sales processes and negotiations
 • Good communicative ability, both written and oral in Norwegian and English
 • Experienced personnel manager and team manager
 • Relevant education at university level

You will receive competitive conditions and an opportunity for professional development.

 

About the business

Loopfront develops technology that helps reduce the climate challenges, by helping companies and public enterprises to minimize consumption and waste. Loopfront's digital circular economy platform helps customers reuse inventory, furniture and building materials instead of purchasing brand new products. Loopfront uses flexible development processes and modern technology. The platform is developed with a scalable architecture (React, GraphQL, Aurora, .Net), and runs in the cloud (AWS). The company has about 15 employees and is owned by a young entrepreneurial team and experienced technology investors. Loopfront has offices in Oslo, Trondheim and is in the process of establishing an office in Stockholm.